fbpx

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Foodfitcoach aangeboden producten en diensten.

Artikel 1. Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder

  • Leefstijlcoach / Gewichtsconsulent: lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN), tevens in het bezit van een Nederlands diploma Leefstijlcoach, Gewichtsconsulent en Voedingsdeskundige, handelend als zelfstandig gevestigd leefstijlcoach, gewichtsconsulent, voedingsdeskundige. Hierna te noemen: leefstijlcoach;
  • Cliënt: degene aan wie door de leefstijlcoach advies en begeleiding wordt verleend dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger, de huisarts of specialist aan wie de cliënt is door verwezen, naar de leefstijlcoach;
  • Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van de leefstijlcoach wordt uitgeoefend;
  • Arts: de huisarts of specialist door wie de cliënt is doorwezen naar de leefstijlcoach.

Artikel 2. Algemeen

De leefstijlcoach geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders is afgesproken. Voor elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt per direct op de hoogte gebracht.

Artikel 3. Basis

De leefstijlcoach kan de cliënt zowel op persoonlijke basis, als op basis van een formele verwijzing door een arts adviseren en begeleiden. In het laatste geval houdt de leefstijlcoach de verwijzend arts op de hoogte van de vorderingen en het verloop van de begeleiding. Tenzij de arts anders beslist, is hij degene die de cliënt informeert omtrent de contacten tussen de arts en de leefstijlcoach. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt zelf en van de arts niet aan derden verstrekt.

Artikel 4. Verhindering

Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijd op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient hij/zij de leefstijlcoach hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de leefstijlcoach geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de leefstijlcoach gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

Artikel 5. Tariefstelling

Voordat de cliënt de behandeling aanvaardt of voordat de behandeling aanvangt, deelt de leefstijlcoach de cliënt mondeling of schriftelijk mee welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief BTW en andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De leefstijlcoach is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten der overeenkomst. De leefstijlcoach beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar een tariefwijziging zal kunnen plaatsvinden.

Artikel 6. Betaling

Betaling aan de leefstijlcoach dient contant of door overschrijving plaats te vinden. De cliënt ontvangt een factuur voor de geleverde consulten. De cliënt dient de rekening binnen veertien dagen na datering betaald te hebben. Bij een overschrijding van elke dertig dagen is de leefstijlcoach gerechtigd het factuurbedrag met € 5,00 administratiekosten te verhogen. Indien de nota zestig dagen na datering niet is voldaan, is de leefstijlcoach gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 7. Intellectueel eigendom

De leefstijlcoach behoudt te allen tijde alle rechten op de door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de leefstijlcoach noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de leefstijlcoach verstrekt zijn.

Artikel 8. Onuitvoerbaarheid van de opdracht

De leefstijlcoach heeft het recht de overeen gekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten, indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, òf vanwege ziekte tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt, kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

Het advies en/of de begeleiding van de leefstijlcoach is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De leefstijlcoach sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door de leefstijlcoach verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld bewezen aan de kant van de leefstijlcoach. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de leefstijlcoach verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de leefstijlcoach nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de leefstijlcoach om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de leefstijlcoach te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult. De leefstijlcoach is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Artikel 10. Gegevens van de cliënt

De leefstijlcoach zal in geen geval de gegevens van de cliënt ter beschikking stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke toestemming van de cliënt.

Artikel 11. Toepasselijk recht en forumkeuze

Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de leefstijlcoach, is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.

augustus 2015 – Foodfitcoach