Hieronder tref je de algemene leveringsvoorwaarden van Foodfitcoach. Deze  voorwaarden zijn van toepassing op alle door Foodfitcoach aangeboden producten, offertes, overeenkomsten en diensten. Door acceptatie van een product, offerte en/of dienst, dan wel door ondertekening van de overeenkomst, verklaart u tevens akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

Artikel 1. Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder

 1. Leefstijlcoach / Gewichtsconsulent: lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN), tevens in het bezit van een Nederlands diploma gewichtsconsulent én post-HBO diploma leefstijlcoach, handelend als zelfstandig gevestigd gewichtsconsulent/leefstijlcoach. Hierna te noemen: leefstijlcoach;
 2. Cliënt: degene die gecoacht of getraind wordt, in het bijzonder door een professionele coach/trainer.
 3. Coaching/training: het proces van coachen/trainen en gecoacht/getraind worden op basis van een overeenkomst.
 4. Online training/cursus: een training die online te volgen is via het internet op een computer, laptop, tablet of smartphone.
 5. Persoonlijke coaching: coaching die plaatsvindt in een 1-op-1 setting, hetzij in de praktijk, hetzij middels wandelcoaching, hetzij middels Zoom/Skype/Facetime, en workshops die in de praktijk of op locatie gegeven worden.
 6. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Foodfitcoach een overeenkomst sluit tot het leveren van dienst, in het bijzonder coaching en training.
 7. Arts: de huisarts of specialist door wie de cliënt is doorwezen naar de leefstijlcoach;
 8. Praktijkadres: de locatie waar de praktijk van de leefstijlcoach is gevestigd.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden worden altijd (digitaal) meegezonden met een bestelling of offerte. Door akkoord te gaan met deze bestelling of offerte, gaat de opdrachtgever teven akkoord met de algemene voorwaarden.
 2. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer dit expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Foodfitcoach wordt opgenomen.

Artikel 3. Basis

De leefstijlcoach kan de opdrachtgever zowel op persoonlijke basis, als op basis van een formele verwijzing door een arts adviseren en begeleiden. In het laatste geval houdt de leefstijlcoach de verwijzend arts op de hoogte van de vorderingen en het verloop van de begeleiding. Tenzij de arts anders beslist, is hij degene die de opdrachtgever informeert omtrent de contacten tussen de arts en de leefstijlcoach. Gegevens van de opdrachtgever worden zonder toestemming van de opdrachtgever zelf en van de arts niet aan derden verstrekt.
Naast persoonlijke coaching is online training één van de diensten die aangeboden wordt door Foodfitcoach.

Artikel 4. Verhindering

Voor persoonlijke coaching geldt: indien de opdrachtgever verhinderd is op de afgesproken datum en tijd op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient hij/zij de leefstijlcoach hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de opdrachtgever binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de leefstijlcoach geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de leefstijlcoach gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen.

Artikel 5. Facturering/betaling

 1. Betaling bij persoonlijke coaching dient contant of middels pinbetaling plaats te vinden. De opdrachtgever ontvangt een factuur voor de geleverde consulten. De cliënt dient de rekening binnen veertien dagen na datering betaald te hebben. Bij een overschrijding van elke dertig dagen is de leefstijlcoach gerechtigd het factuurbedrag met € 5,00 administratiekosten te verhogen.
  Indien de nota zestig dagen na datering niet is voldaan, is de leefstijlcoach gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.
 2. Voor aanvang van de online training van Foodfitcoach is vooruitbetaling verschuldigd.
 3. Indien je hebt gekozen voor gespreide betaling, dan zal de betalingstermijn voor de eerstvolgende termijn 7 dagen zijn. Je ontvangt u hiervoor een factuur.

Artikel 6. Duur en beëindiging

 1. Foodfitcoach kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Foodfitcoach gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden.
 2. Foodfitcoach kan de overeenkomst met de opdrachtgever te allen tijde direct te beëindigen. De bijbehorende leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden blijven hier onverminderd van kracht.
 3. Foodfitcoach heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surséance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
 4. Annulering/opzegging van een online training overeenkomst is niet mogelijk na totstandkoming van de overeenkomst.
  Annulering/opzegging van persoonlijke coaching is mogelijk. Bij een pakketafname volgt geen restitutie. Bij annulering/opzegging van losse consulten stopt uiteraard zowel de coaching als de betalingsverplichting voor toekomstige consulten, tenzij opnieuw een overeenkomst wordt aangegaan.
 5. Bij annulering van deelname aan een online training is afnemer gerechtigd binnen 7 werkdagen na annulering een andere deelnemer aan te wijzen voor deelname aan het programma. Het staat Foodfitcoach vrij om een vervangende deelnemer al dan niet te accepteren.

Artikel 7. Levering en levertijd

 1. Foodfitcoach gaat na ontvangst van de benodigde betaling voor een online training zo spoedig mogelijk over tot het verstrekken van inloggegevens, ofwel op de reeds gecommuniceerde datum waarop de online training van start gaat.
 2. Mocht Foodfitcoach onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan haar verplichtingen te voldoen, kan Foodfitcoach alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Foodfitcoach een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.
 3. Gemiste online coaching sessies en oefen(mid)dagen kunnen niet worden ingehaald en leiden niet tot een wijziging (vermindering) van de (betalings)verplichtingen van afnemer.
 4. Verplaatsing van geplande 1-op-1 gesprekken is slechts mogelijk in uitzonderlijke situaties, uitsluitend ter beoordeling van Foodfitcoach. Een verzoek hiertoe dit 24 uur vooraf te worden ingediend via e-mail.
 5. Om tot een optimaal resultaat te komen van de online training is het van belang, niet alleen tijd te investeren in het doornemen van het online instructiemateriaal en het uitvoeren van de opdrachten, maar ook door actief aanwezig te zijn ten tijde van de online coachingssessies.
 6. Opdrachtgever verklaart dat hij instemt met de doelstelling van de online training of persoonlijke coaching, waarbij opdrachtgever zich er van bewust is dat het resultaat van de training of coaching onder meer afhankelijk is van zijn eigen inspanning.

Artikel 8. Overmacht

 1. Foodfitcoach aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Foodfitcoach als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
 2. Foodfitcoach aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer zich een situatie voordoet waarin het buiten de schuld van Foodfitcoach niet mogelijk is te voldoen aan de levertijd.
 3. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Foodfitcoach alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en Foodfitcoach geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Foodfitcoach tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

Artikel 9. Copyright

 1. Al het door Foodfitcoach vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Foodfitcoach niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites/promotiemateriaal dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is.
 2. Het eigendom van door Foodfitcoach verstrekte ideeën, trainingsmateriaal, audio- en videobestanden blijft volledig bij Foodfitcoach, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Foodfitcoach hiervoor een vergoeding vragen.
 3. Foodfitcoach behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 4. Copyright aangaande de trainingsmaterialen zijn alleen voor eigen gebruik: niets uit de uitgaves mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze.
 5. De inloggegevens van de online training worden op naam uitgegeven en zijn persoonlijk en het is niet toegestaan de inloggegevens te verspreiden aan derden.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Foodfitcoach slechts aansprakelijk voor de vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag.
  Iedere aansprakelijkheid van Foodfitcoach voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 2. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden ‘afgeluisterd’ kan worden. Foodfitcoach kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Zie verder de privacyverklaring op de website: https://www.foodfitcoach.nl/privacyverklaring/
 3. De opdrachtgever dient Foodfitcoach terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door Foodfitcoach geleden schade.
 4. Voor persoonlijke coaching geldt verder: het advies en/of de begeleiding van de leefstijlcoach is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De leefstijlcoach sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de opdrachtgever van door de leefstijlcoach verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld bewezen aan de kant van de leefstijlcoach. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de leefstijlcoach verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de leefstijlcoach nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de leefstijlcoach om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de leefstijlcoach te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult. De leefstijlcoach is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Artikel 11. Overig

 1. Foodfitcoach zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat of zonder dat daar vooraf toestemming van de opdrachtgever voor gegeven is. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Foodfitcoach.
 2. Opdrachtgever heeft (bij de online training) 6 maanden toegang tot de besloten Facebookgroep, vanaf startdatum training.

Foodfitcoach
De Drift 3
9203 GG Drachten
Telefoon: 06-42223334

 KvK 61903809

info@foodfitcoach.nl
www.foodfitcoach.nl