Bij Foodfitcoach, De Drift 3 te Drachten hechten wij groot belang aan de privacy van de gebruikers van de website. Slow Sports Drachten is een activiteit van Foodfitcoach en ook hierop is deze privacyverklaring van toepassing.

Om je privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteren wij een aantal kernwaarden:

 • Informeren– Wij willen je zo goed mogelijk informeren hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.
 • Verzameling beperken– Wij letten er nauw op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig is voor de goede werking van de website en de door jou gevraagde diensten.
 • Geen marketing op basis van persoonsgegevens– Wij geven persoonsgegevens niet uit handen voor marketingdoeleinden en sturen alleen na je uitdrukkelijke toestemming commerciële mailings.
 • Beveiligen– Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om je persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
 • Recht van inzage en correctie– Wij respecteren jouw recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring kun je lezen hoe wij deze kernwaarden in de praktijk brengen en je recht op privacy respecteren en beschermen.

Gebruik van persoonsgegevens

Foodfitcoach verwerkt je persoonsgegevens, doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Afhankelijk van de dienst die je gebruikt, kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

 • Naam en adres
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Gegevens betreffende je gezondheid
 • De naam van je zorgverzekeraar
 • De naam van je andere zorgverleners
 • (Indien van toepassing) Bankrekeningnummer
 • IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Deze gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van je betaling.
 • Het versturen van tips en nieuws.
 • Het kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Het informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • De mogelijkheid bieden een account aan te maken.
 • Voor het uitvoeren van een overeenkomst.
 • Het verbeteren van de website en afstemmen van de diensten en producten op jouw voorkeuren.
 • Het uitvoeren van overige, door jou gevraagde, diensten.
 • Als we hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Verstrekking aan derden

Je gegevens worden niet aan derden verkocht en we zullen deze uitsluitend verstrekt als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Ik maak gebruik van de volgende leveranciers die persoonsgegevens verwerken, met wie (indien beschikbaar) een verwerkersovereenkomst is afgesloten:

 • Google Analytics
 • Mailingsysteem (autorespond)
 • Social Media advertentie funnel
 • Betaalsysteem

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geheel geanonimiseerd. Er worden geen statistieken bijgehouden op delen van de website waar je gezondheidsgegevens uitgewisseld worden.

Bewaartermijn

Foodfitcoach bewaart je gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld (rekening houdend met wettelijke bewaartermijnen). Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

Persoonlijke gegevens tot maximaal 2 jaar na het beëindigen van een traject. Indien je dit niet op prijs stelt, kun je dit aangeven en kunnen jouw gegevens direct na het beëindigen van het traject of overeenkomst verwijderd worden.

V.w.b. online diensten: tot uitschrijving via e-mail.

Foodfitcoach neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@foodfitcoach.nl.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Cookies

Foodfitcoach gebruikt technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website en jouw gebruikerservaring optimaliseren en analyseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Foodfitcoach en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou bezitten in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@foodfitcoach.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen drie weken, op jouw verzoek.

Foodfitcoach wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contact

Foodfitcoach | Sandra Dijks

De Drift 3
9203 GG Drachten

info@foodfitcoach.nl
06 – 4 222 333 4

KVK 61903809

BTW-nummer NL001399553B31

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 2 april 2020 en kan op ieder moment gewijzigd worden.